Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn HIER te downloaden in een PDF-file

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van:
Pastoda
Versie: 1.0
Datum: 01-06-2023
 
1. Toepasselijkheid en definities.
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pastoda, hierna te noemen “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  1.2 Onder "Opdrachtnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan Pastoda en diens vertegenwoordiger(s) en/of gemachtigde(n).
  1.3 Onder "Opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere partij die met Opdrachtnemer een huur-, koop- en/of overeenkomst van opdracht heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten of een offerte heeft ontvangen en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erven.
  1.4 Opdrachtgever verklaard meerderjarig te zijn, c.q. bij minderjarigheid de opdracht te hebben gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en).
  1.5 Opdrachtgever staat borg voor de uit voorwaarden voortvloeiende verplichtingen.
  1.6 Toepassing van eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 
2. Offertes en totstandkoming overeenkomst.
  2.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig na de datum van aanbieding, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
  2.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  2.3 Tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand, zodra Opdrachtnemer de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, dan wel Opdrachtgever de offerte heeft betaald, dan wel een begin van de opdracht heeft gemaakt.
  2.4 Eventueel aansluitend door of namens Opdrachtnemer gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
 
3. Betalingen.
  3.1 Alle facturen dienen voor de aanvang van de opdracht(-en) te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen.
  3.2 Indien betaling niet binnen de vastgestelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de aankomende opdracht(-en) en/of huurovereenkomst(-en) af te zeggen, zonder verantwoordelijk te zijn voor de daar uit voortvloeiende kosten. De Opdrachtgever blijft verplicht tot betaling van de openstaande factuur.
 
4. Rente en kosten.
  4.1 Indien betaling niet conform het vorige artikel dan wel binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum, naast de administratiekosten ook de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.
  4.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 
5. Overmacht.
  5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van Opdrachtnemer kan worden verlangd.
  5.2 Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen en/of bedrijfsstoringen bij Opdrachtnemer en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (meer) kunnen nakomen.
  5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de Opdrachtgever.
  5.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht.
 
6. Toepasselijk recht / geschillen.
  6.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  6.2 De Rechtbank te Breda is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan kennis te nemen.
 
7. Intellectuele eigendom.
  7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen.
  7.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
  7.3 Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
8. Geheimhouding.
  8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
9. Uitvoering van de overeenkomst.
  9.1 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
  9.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien zij zulks noodzakelijk acht, doch zonodig in overleg met de Opdrachtgever, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.
 
10. Honorarium.
  10.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
  10.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.
 
11. Annulering.
  11.1 Annuleren van de overeenkomst dient zo tijdig mogelijk te geschieden. Opdrachtnemer berekent 25% van het overeengekomen bedrag bij annulering 15-90 dagen voor het ingaan van de overeengekomen prestatiedatum en 50% van het overeengekomen bedrag bij annulering 2-14 dagen voor het ingaan van de overeengekomen prestatiedatum en 75% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 dag voor het ingaan van de overeengekomen prestatiedatum. Bij annulering binnen 24 uur voor de overeengekomen prestatiedatum wordt het volle contractbedrag in rekening gebracht.
  11.2 Wanneer er aantoonbaar sprake is van gemaakte kosten door het niet door gaan van een boeking, kan Opdrachtnemer deze kosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever.
 
12. Prijzen.
  12.1 Alle bedragen genoemd in contracten, overeenkomsten, en dergelijke zijn in de valuta EURO.
  12.2 Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, omzetbelasting, verpakkings-, verzend- en/of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  12.3 Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren haar prijzen te wijzigen.
 
13. Gebruik van foto en beeld materiaal
  13.1 De opdrachtgever geeft toestemming voor het maken van films en foto’s voor, tijdens en na de opdracht. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor reclame doeleindes. Mocht de Opdrachtgever absoluut niet willen dat deze foto’s gebruikt worden, dan kan dit bij het afsluiten van het contract kenbaar worden gemaakt. De Opdrachtgever en de personen die op de foto herkenbaar te zien zijn, kunnen te alle tijden een verzoek indienen om de foto te laten verwijderen.
 
14. Vergunningen en ontheffingen
  14.1 De Opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan de opdracht vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtnemer zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunningen of ontheffingen is voor rekening van de Opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht. De verschuldigde Buma/Stemra- en/of Sena rechten komen voor rekening van de Opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorgdraagt. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of Sena en/of andere partijen dient te worden voldaan.
 
15. Locatie eisen
  15.1 De afstand vanaf het laad- en lospunt tot de plaats van optreden mag niet meer dan 25 meter bedragen en moet vrij zijn van obstakels. Indien de afstand meer dan 25 meter bedraagt en/of obstakels zoals trappen bevat dient opdrachtgever dit te melden aan Opdrachtnemer. De weg tussen de laad en losplaats en de plaats van het optreden dient een verharde weg te zijn. Indien er voor het laden en lossen een parkeerontheffing nodig is, dient de Opdrachtgever er voor te zorgen dat deze tijdig aanwezig is.
  15.2 De locatie waar Opdrachtnemer de opdracht zal uitvoeren moet voldoende ruimte bieden en voldoende stevig zijn om de apparatuur overzichtelijk en op de juiste manier op te kunnen stellen. In de meeste gevallen is dit minimaal 5 meter breed en 2,5 meter diep. Bij groter opdrachten worden deze maten vooraf met Opdrachtgever doorgesproken.
  15.3 Indien de opdracht op een verhoging plaats vindt hoger dan 30 cm, dient de Opdrachtgever te zorgen voor faciliteiten voor plaatsen van de apparatuur, dit kan in de vorm van een degelijk ramp of een goederenlift.
  15.4 Indien de opdracht plaats vindt in zaal of ruimte op een hogere verdieping dient er een goed werkende lift aanwezig te zijn, die tijdens de opbouw en afbouw uitsluitend gebruikt mag worden voor de medewerkers van Opdrachtnemer.
  15.5 De Opdrachtgever maakt het mogelijk de Opdrachtnemer minimaal 2 uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie.
 
16 Aansprakelijkheid
  16.1 Iedere schade aangebracht aan apparatuur en/of materiaal e.d. van Opdrachtnemer zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door enig ander dan Opdrachtnemer, wordt door de wederpartij volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op dat gebied.
  16.2 Betaling van schade vindt plaats uiterlijk binnen 30 dagen nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld.
  16.3 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.
  16.4 In geval van letsel van een medewerker van Opdrachtnemer of goederen van een van haar medewerkers in de periode vanaf beging tot en met einde van de opdracht, veroorzaakt door derden, zal de Opdrachtgever deze schade vergoeden.
  16.5 Bij diefstal of vermissing zal de nieuwwaarde van het vermiste door berekend worden aan de Opdrachtgever.
  16.6 Bij meerdaagse opdrachten is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de beveiliging van de goederen tegen alle mogelijke schades.
  16.7 Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van apparatuur en/of andere bezittingen van Opdrachtnemer dreigt, is Opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te staken, hetgeen de Opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.
 
17 Overige
  17.1 De Opdrachtnemer en crew heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer en crew bestaat uit 2* personen. (*afhankelijk van de opdracht)
  17.2 Indien de opdracht langer dan 6 uur duurt heeft de Opdrachtnemer en crew recht op een redelijke maaltijd voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer en crew bestaat uit 2* personen. (*afhankelijk van de opdracht)
 
18. Stroom voorziening
  18.1 De Opdrachtgever dient te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van minimaal 1 x 16 ampère 230volt, binnen een straal van 20 meter vanaf de plaats waar de opdracht uitgevoerd moet worden, welke verder niet belast mag zijn met andere apparatuur dan die van Opdrachtnemer. Voor grotere opdrachten is een minimale stroom voorziening nodig van 3 x 16 ampère 230volt (400v). Wanneer men alleen een stroom voorziening heeft van 400volt dient de Opdrachtgever dit tijdig door te geven of zelf te zorgen voor een wettelijk goedgekeurd distributiekast.
  18.2 De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opdracht te kunnen worden gebruikt, tot en met het einde van de opdracht.
 
19 Slot
  19.1 Indien er een of meer bepalingen niet worden nagekomen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de opdracht geen doorgang te laten vinden, hetgeen de Opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium.
  19.2 Doorhalingen en/of wijzigingen in de voorwaarden maken deze ongeldig.
Scroll naar boven