Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden.

De algemene huurvoorwaarden zijn HIER te downloaden in een PDF-file

Algemene huurvoorwaarden.

Algemene huurvoorwaarden van:
Pastoda
Vijfkamp 18
4873 DG
Etten-Leur – NL
Versie: 1.0
Datum: 01-01-2020
 
1. Toepasselijkheid en definities.
  1.1 Deze algemene huurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als HV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Pastoda met huurders gesloten en betreffen de in deze HV genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voorzover deze HV niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hierbedoelde huurovereenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Pastoda.
  1.2 Onder “verhuurder” wordt in deze voorwaarden verstaan Pastoda.
  1.3 Onder "apparatuur" wordt in deze voorwaarden verstaan alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.
  1.4 Onder "huurder" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere partij die met verhuurder een huur-, koop- en/of overeenkomst van opdracht heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten of een offerte heeft ontvangen en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erven.
  1.5 Huurder verklaard meerderjarig te zijn, c.q. bij minderjarigheid de opdracht te hebben gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en).
  1.6 Huurder staat borg voor de uit voorwaarden voortvloeiende verplichtingen.
  1.7 Toepassing van eventueel door de huurder gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 
2. Huurperiode.
  2.1 De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
3. Tarieven.
  3.1 De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 
4. Annulering.
  4.1 Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert, eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd; later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuld.
 
5. Legitimatieplicht.
  5.1 Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bankafschrift niet ouder dan 30dagen.
 
6. Gebruik.
  6.1 De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.
 
7. Vervoer.
  7.1 Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.
 
8. Werking.
  8.1 De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
  8.2 Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
 
9. In gebreke zijn en schadevergoeding.
  9.1 De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
  9.2 De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
  9.3 Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 9.2., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.
 
10. Meldingsplicht.
  10.1 In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
 
11. Verzekeringen.
  11.1 De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.
  11.2 De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.
 
12. Schade.
  12.1 Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voorzover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.
  12.2 Het is huurder niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen.
  12.3 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.
 
13. Geheimhouding.
  13.1 De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of konstruktiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.
 
14. Weigeringsrecht verhuurder.
  14.1 Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien.
 
15. Gebruik door derden.
  15.1 Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.
 
16. BUMA/STEMRA/SENA-rechten.
  16.1 Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.
 
17 Bijzondere bepalingen.
  17.1 Inden huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van verhuurder voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige produktie van een show of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhavige HV tevens Bijzondere Bepalingen die als bijlage aan deze HV zijn gehecht en met deze HV onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst.
 
18 Slot
  18.1 Indien er een of meer bepalingen niet worden nagekomen, behoudt verhuurder zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, hetgeen de wederpartij niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium.
  18.2 Doorhalingen en/of wijzigingen in de voorwaarden maken deze ongeldig.
Scroll naar boven